Transformačná služba ETRS89 - S-JTSK
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán OPIS
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja
Transformačná služba
Formát vstupných údajov   Help ikonka  Pomoc
Vstupný súbor *.zip

Nahraný súbor
Vstupný súradnicový systém
Výstupný súradnicový systém
Validácia vstupu
Výsledok validácie
Točiaci sa obrázok Prebieha spracovanie Vašej požiadavky
Nezatvárajte okno prehliadača.